Projects - پکیج تزریق شرکت نفت و گاز پارس POGC

پکیج تزریق شرکت نفت و گاز پارس POGC


توضیحات Project

پکیج تزریق شرکت نفت و گاز پارس POGC

به زودی گزارش متنی از این پروژه نیز به دست ما خواهد رسید 🙂

محل انجام و پیاده سازی پروژه

شرکت نفت و گاز پارس POGC واقع در ...........

توسعه و راه اندازی
90%
سهم طراحی و ساخت
95%
پیاده سازی و اجرا
100%
پشتیبانی و نگهداری
70%