شرکت فنی مهندسی طرح و کار -  شماره تماس: 44042776 - 44010038 (021)
طرح و کار

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

بخش عمده ای از آب مصرفی در جوامع شهری و روستایی به فاضلاب تبدیل می شود. این پساب حاوی انواع مواد آلی، چربی، کربوهیدرات و ذرات جامد می باشد که قبل از بازگرداندن آن به چرخه طبیعت بایستی تصفیه گردد. پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به منظور از بین بردن آلودگی های میکروبی و تصفیه کلیه عوامل آلاینده طراحی و ساخت می گردد.
مهمترین روش های تصفیه در پکیج فاضلاب بهداشتی استفاده از روش های بیولوژیکی شامل هوازی و بی هوازی می باشد. حذف ذرات جامد معلق موجود در فاضلاب بهداشتی به روش های فیزیکی و جداسازی چربی و سپس استفاده از واحد هوادهی و ته نشینی رایج ترین نوع تصفیه می باشد. با استفاده از این پکیج می توان پساب را به منظور آبیاری و یا تخلیه به رودها و دریا استفاده نمود.
تصفیه فاضلاب مجامع شهری و روستایی به صورت سازه ها و پکیج های فلزی و بتنی و پلی اتیلن در شرکت فنی مهندسی طرح و کار طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی می گردد. این شرکت مجری انواع پکیج های فاضلاب بهداشتی در ابعاد مختلف می باشد و توانسته با تصفیه پساب بهداشتی از منابع تجدید پذیر آب استفاده بهینه نماید.
 

تصفیه خانه فاضلاب شهری به روش لجن فعال
 

کیفیت فاضلاب بهداشتی ورودی به پکیج تصفیه

آب های مصرف شده در زندگی شهری به نحوی به منابع اولیه خود برمی گردند ولی اغلب آبی که پس از کاربرد به منبع اولیه خود بر می گردد به لحاظ کیفیت مشابه آب اولیه نبوده و موادی نظیر پروتئین ها، چربی ها، کربوهیدرات ها، مواد پاک کننده صابونی یا دترجنت ها به آب مصرفی اضافه می شوند. بنابراین ضرورت استفاده از پکیج تصفیه بهداشتی به منظور برگرداندن آب به چرخه وجود دارد.
به آب های مصرف شده روزانه که توسط انسان به چرخه طبیعت برگردانده می شود فاضلاب انسانی یا بهداشتی گویند. فاضلاب ماده رقیقی شامل 99% آب و 1% جامدات می باشد که می تواند حاوی ترکیبات بیولوژیکی و باکتری های بیماریزا باشد.
پساب بهداشتی یا شهری را از نظر ترکیب فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی در سه گروه قوی، متوسط و ضعیف طبقه بندی می کنند. رنگ پساب بهداشتی یا شهری در صورت تازه بودن خاکستری است و اگر کهنه و گندیده باشد تیره و سیاه خواهد بود. بوی فاضلاب در واقع گاز ناشی از متلاشی شدن مواد آلی موجود در ترکیبات فاضلاب  تحت فعالیت باکتری های بی هوازی می باشد. در صورتی که فاضلاب تازه باشد بوی آن شبیه به کف صابون و در غیر اینصورت بویی شبیه به تخم مرغ گندیده خواهد بود. در برخی از پکیج های تصفیه بهداشتی از واحد بی هوازی به منظور تصفیه استفاده می شود که بوی تقریبا زیادی خواهد داشت.

جدول مربوط به آنالیزهای مشاهده ای در فاضلاب بهداشتی یا شهری

ترکیب فاضلاب ضعیف متوسط قوی
رنگ فاضلاب تازه خاکستری خاکستری خاکستری
رنگ فاضلاب کهنه مایل به سیاه مایل به سیاه مایل به سیاه
BOD5
200
250
600
COD
400
700
1000
TSS
100
200
300
TKN
15
40
60
منبع: شرکت فاضلاب تهران

/directory/tarhokarcom/editor/images.png  جهت دریافت فایل PDF ضوابط و استانداردهای زیست محیطی در ایران روی لینک کلیک فرمایید.

فرایند بیولوژیکی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی معمولا در ایران بر پایه روش لجن فعال اعم از EAAS، MBBR، IFAS و A2O طراحی و ساخت می گردد. در ذیل به شرح مختصری ازین روش ها خواهیم پرداخت.
طراحی پکیج بهداشتی (انسانی) با فرایند EAAS  یا هوادهی گسترده روش متعارفی است بر پایه لجن فعال که نیازی به تعبیه ته نشینی اولیه در این فرایند نیست و در مقایسه با دیگر روش ها،  نیاز به حجم و ابعاد بزرگتری خواه بود. هوادهی در پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی از نوع عمقی می باشد.
طراحی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی با فرایند IFAS یا فرایند تلفیقی لجن فعال با رشد چسبیده از نوع ثابت به منظور افزایش غلظت بیومس و همینطور استفاده از احجام کوچکتر در هنگام ساخت و اجرا مد نظر قرار می گیرد. در این روش باکتری های متروتروف در فاضلاب باعث حذف مواد آلی خواهند شد و در نتیجه راندمان این فرایند افزایش خواهد یافت. هوای مورد نیاز برای باکتری های متروتروف توسط هواده یا بلوئر تامین و توسط دیفیوزرهای تعبیه شده در کف پکیج تصفیه بهداشتی تامین می گردد.
روش دیگر در طراحی پکیج بهداشتی استفاده از فرایند MBBR بر اساس فرایند رشد چسبیده از نوع متحرک می باشد و با رشد میکرو ارگانیسم ها بر روی پکینگ مدیاهای متحرک فضای اشغال شده توسط این پکیج کمتر از فریند هوادهی گسترده خواهد بود و همچنین با وجود توزیع بار یکنواخت و عدم نیاز به برگشت لجن از واحد ته نشینی افت فشار کمتری را شاهد خواهیم بود. در این روش همین طور ابعاد واحد ته نشینی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی نسبت به فرایندهای دیگر کوچکتر خواهد بود که شامل مزایای طراحی می باشد.
طراحی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی فرایند A2O که تلفیقی از روش بی هوازی، انوکسیک یا استفاده از نیترات و روش هوادهی می باشد با هدف حذف ازت و نیترات موجود در پساب بهداشتی یا انسانی کاربرد دارد. این روش در تصفیه فاضلاب بهداشتی روشی مرسوم نسبت به سایر روش های موجود می باشد.
بعد از انتخاب هریک از این فرایندهای تصفیه، فاضلاب وارد  واحد ته نشینی نهایی و سپس حوض کلرزنی شده تا کلیفرم های مدفوعی و باکتری های آن گندزدایی شوند.
شایان ذکر است یکی از روش های گندزدایی که در این پکیج ها به کار برده می شود کلرزنی  می باشد که نسبت به سایر روش های گندزدایی ارزان تر اما راندمان پایین تری نسبت به حذف میکروب ها و عوامل بیماری زا دارد.
 
هوادهی سطحی در واحد هوازی-تصفیه فاضلاب بهداشتی

انواع سازه ها در پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی در شرکت فنی و مهندسی طرح و کار در ابعادهای مختلف بصورت فلزی، بتنی و پلی اتیلنی دفنی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی می گردند. ابعاد پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی با در نظر گرفتن حجم فاضلاب تولیدی، ساعات کارکرد مجموعه های شهری، صنعتی، کارخانه ها، بیمارستان ها، هتل ها و ... و همینطور قابلیت استفاده از پساب تصفیه شده در امور کشاورزی، استفاده مجدد از پساب، قابلیت تخلیه به آب های سطحی و عواملی دیگر مشخص می شود.
 

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 60 مترمکعب در روز
 

استانداردهای خروجی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پساب یا فاضلاب شهری تصفیه شده خروجی از پکیج تصفیه بهداشتی می باید قابلیت دفع به آب های سطحی را داشته باشد و یا جهت آبیاری در فضای سبز و محصولات زراعی به کار برده شود. در همین راستا سازمان استاندارد محیط زیست ایران دستورالعمل زیر را منتشر نموده است.
 
ترکیب فاضلاب تخلیه به چاه جاذب تخلیه به آبهای سطحی مصارف کشاورزی و آبیاری
BOD5
30
30
100
COD
60
60
200
TSS
-
40
100
نیترات
10
50
-

 در بعضی از پروژه ها کارفرمایان به دنبال استفاده از فاضلاب بهداشتی تصفیه شده در سیکل های تولیدی خود می باشند که با در نظر گرفتن کیفیت آب مورد نظر، سیستم های تکمیلی به فرایند تصفیه بهداشتی افزوده می شود. از رایج ترین این سیستم ها، استفاده از روش اولترافیلتراسیون در خروجی فاضلاب تصفیه شده می باشد.

کاربردهای پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پساب بهداشتی در تمامی دنیا به عنوان یک منبع تجدید پذیر محسوب می گردد. با استفاده از پکیج تصفیه بهداشتی می توان علاوه بر استفاده از فاضلاب تصفیه شده در آبیاری و کشاورزی، کود و کمپوست بسیار مغذی را تولید نمود. با قدری سرمایه گذاری بر روی پروژه های تصفیه فاضلاب شهری بزرگ، می توان علاوه بر تامین برق مصرفی تصفیه خانه، برق تولیدی مازاد را به شبکه برق کشور متصل نمود.
با ادامه روند خشکسالی در کشور عزیزمان، استفاده از منابع تجدید پذیر مانند فاضلاب شهری یکی از گزینه های جدی و موثر مقابله با این پدیده می باشد.